ALLE ACTIES UIT DE ROUTEKAART


Acties en doelen in zes categoriën

In deze sectorale routekaart worden ontwikkelingen in de sector beschreven. Het format voor deze beschrijving volgt de lijn die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opgezet voor sectorale en portefeuille routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. In de routekaart staan zowel de doelen voor de sector als de kansen en knelpunten. Deze punten zijn geordend aan de hand van de zes programmapaden uit het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Wet- en regelgeving

Met de label C-plicht voor kantoren is de eerste stap gezet in wet- en regelgeving voor het verduurzamen van bestaande kantoren. Dat is echter nog maar een begin. DGBC en de werkgroep Kantoren geloven niet in labels, maar het meten op werkelijk verbruik. De werkgroep zal voorstellen doen voor het aanpassen van wet- en regelgeving.

Techniek

Met een speciale Beslisboom wil de werkgroep Kantoren inzichtelijk maken welke (technische) maatregelen er nodig zijn om een kantoorpand te verduurzamen. Ook wordt er gezocht naar verbanden met andere verduurzamingsuitdagingen zoals een circulaire economie en klimaatadaptatie.

Data en monitoring

Een uniform en inzichtelijk datasysteem kan een vliegwiel zijn voor de verduurzaming van kantoren. Data bieden inzicht en maken de weg naar het doel duidelijk. Doel van de werkgroep Kantoren is om eerst inzicht te krijgen in de huidige situatie en zo een benchmark op te stellen.

Financiering

Bij duurzame energiemaatregelen gaan 'de kosten voor de baten uit'. Daarnaast is het niet altijd de investeerder die ervan profiteert. De werkgroep Kantoren zet zich in om alternatieven voor de zogenoemde split-incentive voor te stellen en de duurzaamheidstoevoegingen aan een gebouw te waarderen in een taxatie.

Communicatie & PR

De werkgroep Kantoren bestaat uit duurzame koplopers. Om ook het peloton 'volgers' te bereiken, wordt er op diverse manieren gecommuniceerd met de markt. Dat houdt in dat er toegankelijke instrumenten worden ontwikkeld en de werkgroep zal het normeren op werkelijk verbruik promoten.

Voorbeelden

Een goed voorbeeld doet volgen. De werkgroep zal voorbeelden uit heel Nederland verzamelen. Denk daarbij aan voorbeeldgebouwen, maar ook aan initiatieven zoals een slimme oplossing om een split-incentive weg te nemen. De voorbeelden worden op de website van DGBC getoond, zodat de markt geïnspireerd raakt.

Expertgroepen De bovenstaande zes programmapaden zijn hetzelfde voor alle door DGBC op te stellen Sectorale Routekaarten voor de commerciële sectoren (Kantoren, Logistiek, Retail en Horeca). Veel acties overlappen sectoren. Daarom heeft DGBC per programmapad in het Deltaplan sectoroverstijgende expertgroepen opgericht om deze acties met de specialisten uit de betreffende sectoren uit te werken.

Bekijk hier de expertgroepen:

- Data & monitoring

- Energie

- Juridische zaken

Op de volgende pagina

de werkgroep Kantoren