DELTAPLAN DUURZAME RENOVATIE


Sectorale Routekaart Kantoren

Deze routekaart beschrijft de ontwikkelingen in de kantorensector, de mogelijkheden en scenario’s om aan de doelen in uit het Klimaatakkoord te voldoen en de barrières die opgelost moeten worden om een versnelling te realiseren.

De Routekaart is opgesteld door de werkgroep Kantoren uit het Deltaplan Duurzame Renovatie. In de werkgroep zijn alle partijen uit de keten vertegenwoordigd, partijen met een ruime ervaring met ambitieuze vastgoedprojecten in de kantorensector. Sinds 2020 zijn de leden van de werkgroep Eindgebruikers opgenomen in de werkgroep Kantoren, zodat de hele keten vertegenwoordigd is. De werkgroep en partners van DGBC willen zelf het voortouw nemen om deze transitie vorm te geven, door voorbeeldprojecten te realiseren, klimaatdoelen naar voren te halen en concrete voorstellen te doen voor het wegnemen van knelpunten. Achtergrond In 2015 werd in Parijs door wereldleiders het Parijse Klimaatakkoord opgesteld. Een doelstelling om de opwarming van de aarde af te remmen en maximaal met 1,5 graad Celsius toe te laten nemen. Vier jaar later werd in Nederland het Klimaatakkoord geïntroduceerd. Deze twee akkoorden hebben een duidelijk doel: het versnellen van het terugbrengen van de CO₂-uitstoot. Maar dat gaat nu niet snel genoeg. De emissie lag in 2018 nog vrijwel op het niveau van 1990. Reden voor Urgenda om een rechtszaak tegen de overheid aan te spannen. Urgenda won deze rechtszaak. Daardoor is de overheid er extra op gewezen dat er een grote inhaalslag noodzakelijk is om de doelen te halen.

Een inhaalslag die ook voor de gebouwde omgeving geldt. Opvallend genoeg doet die gebouwde omgeving het beter dan gemiddeld met een daling van 18% op de directe CO₂-emissies (aardgas). Maar dat is nog niet genoeg. In 2030 moet een reductie van 49% zijn bereikt met uiteindelijk in 2050 een CO₂-arme energievoorziening. De problematiek rond de gaswinning in Groningen heeft de focus gelegd op het uitfaseren van aardgas, een erg tastbare consequentie van de transitie van fossiele naar duurzame energie.

Samen met dwingende regelgeving (zoals de label C-plicht in 2023 voor kantoren) zien partijen in de keten de noodzaak tot het verduurzamen van gebouwen en de bouw van nieuwe kantoorpanden. Beleggers richten zich steeds meer op het financieren van duurzaam vastgoed. Ook de eindgebruiker stelt eisen. Een duurzaam pand is belangrijk voor het imago, welzijn van werknemers en een onderdeel van hun MVO-beleid. Er is noodzaak, urgentie en de koplopers in de keten zijn gemotiveerd. Deze routekaart helpt hen om de doelen te verwezenlijken en de route daarnaartoe te versnellen.

Op de volgende pagina

Achtergronden van de sector