DELTAPLAN DUURZAME RENOVATIE

Sectorale Routekaart Retail

De IPCC klimaatrapportage van 2021 toont wederom en duidelijker dan ooit aan dat menselijke activiteiten en de verbonden uitstoot van broeikasgassen leiden tot extreme weersomstandigheden en wijdverspreide verwoesting. In het Parijse klimaatakkoord is afgesproken om de opwarming van de aarde te limiteren tot 1.5 graden. Deze afspraak is tijdens COP26 in Glasgow bevestigd. Om het doel van 1.5 graden te halen scherpt de EU de beoogde emissiereductie aan naar 55% CO₂-reductie in 2030. Vanuit het Klimaatakkoord heeft Nederland zich als doel gesteld om in 2050 zo goed als CO₂-neutraal te worden.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ruim een derde van de CO₂-uitstoot en hierin heeft de utiliteitsbouw een belangrijk aandeel, zowel door het operationele energiegebruik op de meter, als vanuit het energiegebruik door de toegepaste bouwmaterialen en inrichting, de embodied energy en CO₂. De urgentie om als retail sector bij te dragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt in toenemende mate gevoeld. Ook de voorkeuren van consumenten zijn tijdens de coronacrisis veranderd; consumenten letten steeds meer op de duurzaamheid van een winkel. In het reduceren van energie liggen voor een winkelier of gebouweigenaar veel kansen. Wat deze kansen zijn en hoe belemmeringen kunnen worden weggeruimd wordt in deze routekaart vastgelegd.

Vanuit de werkgroep Retail is deze routekaart opgesteld als richtinggevend document voor de gehele retail sector. De routekaart maakt duidelijk wat nodig is om de besparingsdoelen te halen, zowel in concrete maatregelen en investeringen en welke kansen en belemmeringen er zijn, bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving.

Structuur van de Routekaart Retail

De routekaart is een zogenoemd ‘levend document’, dat wordt doorontwikkeld en aangepast naarmate acties worden uitgevoerd en nieuwe inzichten worden opgedaan. Vanuit de acties wordt verwezen naar verschillende hoofdstukken, waarin als eerste een marktanalyse van de retail sector is gedaan. In het vervolg wordt de visie op de sector gepresenteerd, wat betreft energiebesparing, maar ook andere thema’s, nieuwe samenwerkingsvormen en de toekomst van binnensteden, bijvoorbeeld met betrekking tot het opwekken van hernieuwbare energie en klimaatadaptatie. Aan de hand van de huidige energetische en financiële situatie van de retail sector worden besparingsscenario’s en de bijbehorende kosten bepaald.

Het format voor deze routekaart volgt de lijn die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opgezet voor sectorale en portefeuille routekaarten voor maatschappelijk vastgoed.

Lees op de volgende pagina over de acties

Neem contact op e-mail: info@dgbc.nl Telefoon: +31 (0)88 - 55 80 100 Adres: Zuid Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag

Partner worden van DGBC? Bekijk hier de voordelen Blijf op de hoogte Lees hier het laatste nieuws