Colofon

Dutch Green Building Council Zuid Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag info@dgbc.nl +31 (0)88 - 55 80 100 www.dgbc.nl

Redactie Auke Bullema (DGBC) Bart van der Vaart (DGBC) Matthijs Timmers (De DuurzaamheidsRapporteurs)

Concept en vormgeving Auke Bullema, DGBC Bodhi Lepelaar, DGBC Bart van der Vaart, DGBC

Deel deze pagina